Algemene voorwaarden

V17 18-03-2019 | 14:41:55

 

 1. Inleiding

The Hike is een 24-uurs loop waarbij deelnemers in 24 uur zoveel mogelijk kilometers lopen. De rechten op het evenement ‘The Hike’ liggen bij Stichting Nederlandse Vrienden der SOS-Kinderdorpen (SOS Kinderdorpen). Iedere stap die door een deelnemer gezet wordt, betekent, ongeacht het aantal, een verschil voor een kind in nood. Zo brengen we dichterbij dat kinderen uit de programma’s van SOS Kinderdorpen een beter leven gaan krijgen!

Het 24-uurs aspect is een link naar het werk van SOS Kinderdorpen. SOS Kinderdorpen heeft 24/7 de zorg voor kinderen. Niet een eenmalige vaccinatie, niet 5 x 8 uur per week naar school, niet een zak rijst en olie na een mislukte oogst, maar onvoorwaardelijke liefde, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. 

 2. Toestemming gebruik media

Tijdens The Hike worden door medewerkers of vrijwilligers van SOS Kinderdorpen foto’s en video’s gemaakt. Deze media worden gebruikt ten behoeve van communicatiedoeleinden van SOS Kinderdorpen zo ook ten behoeve van The Hike. Door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden gaat de deelnemer akkoord met eventueel gebruik van  bedoelde media alsmede de distributie hiervan over de verschillende kanalen van SOS Kinderdorpen waaronder de verschillende kanalen van The Hike, zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

3.  Inschrijving

 1. Op de website www.sosthehike.nl staat op welke datum de inschrijving start. De sluitingsdatum wordt bepaald op basis van het beschikbaar aantal plaatsen. De inschrijving als deelnemer vindt plaats nadat het inschrijfformulier op de website www.sosthehike.nlis ingevuld en het reguliere inschrijfgeld (inclusief BTW) of het inschrijfgeld voor de Early Bird-inschrijvingen (inclusief  BTW) door SOS Kinderdorpen is ontvangen. Het inschrijfgeld neemt de vorm van een verplichte donatie aan het werk van SOS Kinderdorpen. Na de betaling van het inschrijfgeld kan de deelnemer zijn of haar actiepagina invullen en wordt deze zichtbaar op de website. De inloggegevens ontvangt de deelnemer via het opgegeven e-mail adres. Kosten anders dan het inschrijfgeld die door de deelnemer zijn gemaakt, zijn voor rekening en risico van de deelnemer.
 2. Er is geen minimale leeftijd gebonden aan deelname aan The Hike. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen met 50% korting deelnemen aan The Hike. Hiervoor kan een kortingscode worden aangevraagd via info@sosthehike.nl.
 3. Deelnemers jonger dan 18 jaar moeten door een ouder/verzorger ingeschreven worden en dienen gedurende The Hike door een meerderjarige begeleider te worden vergezeld. Het is aan de betreffende begeleider om in de gaten te houden dat de geleverde inspanning in relatie staat tot de leeftijd van de minderjarige.
 4. Om deel te nemen aan The Hike dienen deze Algemene Voorwaarden door de deelnemer te zijn geaccepteerd.
 5. Van iedere deelnemer wordt gevraagd een minimum bedrag op te halen van € 1.500,- voor de kinderen en families in het door SOS Kinderdorpen bepaalde programma. Wij gaan ervan uit dat elke deelnemer die meedoet aan The Hike zich tot het uiterste inspant om bedoeld bedrag bijeen te brengen. Mocht dit niet lukken, is de deelnemer verplicht dit aan SOS Kinderdorpen te laten weten via info@sosthehike.nl.

4. Reissom

 1. De kosten van de reis naar de bestemming van The Hike zoals bijvoorbeeld de kosten voor de vliegreis en de kosten voor het verblijf zijn geen onderdeel van het inschrijfgeld. De deelnemer is vrij in zijn keuze voor het vliegticket en het verblijf en regelt dit zelf zodat hij of zij een reis kan maken die het best bij zijn wensen past. Daarnaast moet rekening worden gehouden met overige (reis)kosten bijvoorbeeld voor het regelen van een visum, het verlengen van het paspoort, eventuele vaccinaties, sportkleding e.d..
 2. SOS Kinderdorpen zal een moment bepalen waarop wordt besloten en aan de deelnemers wordt gecommuniceerd dat The Hike definitief doorgaat. Het is in verband met het hierna onder 5 Betaling en annulering, lid 1 bepaalde, aan te raden op dit moment te wachten met het reserveren van de vliegreis en het verblijf.

5. Betaling en annulering

 1. SOS Kinderdorpen behoudt zich het recht voor om vóór de in artikel 4 lid 2 bedoelde datum The Hike te annuleren indien naar het oordeel van SOS Kinderdorpen de kosten van The Hike niet opwegen tegen de baten. In dat geval is SOS Kinderdorpen niet aansprakelijk voor door de deelnemer reeds gemaakte reis- en verblijfskosten en eventueel gemaakte bijkomende kosten.
 2. In geval van overmacht heeft SOS Kinderdorpen het recht The Hike te annuleren zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade. In dat geval zal er geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden en is SOS Kinderdorpen niet aansprakelijk voor de reis-, verblijfs- en bijkomende kosten die door de deelnemer zijn gemaakt om aan The Hike mee te kunnen doen. Van overmacht is sprake als er sprake is van een tekortkoming die niet aan SOS Kinderdorpen kan worden toegerekend, dus indien zich abnormale en onvoorziene omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van SOS Kinderdorpen en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden. Onder onvoorziene omstandigheden worden onder andere en dus niet limitatief verstaan: oorlog, natuurrampen, politieke onrust, algemene schaarste, stakingen epidemieën, noodtoestand of hiermee vergelijkbare situaties.
 3. Mocht deelname aan The Hike vanuit de deelnemer onverwacht worden geannuleerd, dan moet er contact worden opgenomen met SOS Kinderdorpen via info@sosthehike.nl. Bij annulering door de deelnemer wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.
 4. Bij annulering kunnen reeds verzamelde sponsorgelden niet meegenomen worden naar een volgende editie van The Hike. Deze gelden zullen worden ingezet ten behoeve van het door SOS Kinderdorpen voor de betreffende Hike aangewezen project van SOS Kinderdorpen.

6. Verzekering

 1. De deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem toegebracht aan anderen en/of aan eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) die geldig is in het land waar The Hike plaatsvindt en die dekking biedt voor dit evenement.
 2. Daarnaast dient de deelnemer te beschikken over een adequate reis- en ziektekostenverzekering die geldig is in het land waar The Hike plaatsvindt, inclusief eventuele repatriëringskosten.
 3. Het is aan de deelnemer zelf te bepalen of er voor deze reis een aparte annuleringsverzekering moet worden afgesloten.
 4. De deelnemer moet zelf verzekerd zijn voor deelname aan een sportieve prestatie in het land waar The Hike plaatsvindt. Indien de verzekeringsmaatschappij van de deelnemer zo een deelname heeft uitgesloten, dient de deelnemer zich hiervoor apart te verzekeren.

7. The Hike

 1. Op de dag voorafgaand aan The Hike zal een briefing worden gegeven. Deze briefing zal op zijn vroegst één dag van te voren plaatsvinden in de buurt van het startgebied. Deelnemers zijn verplicht om aanwezig te zijn bij deze briefing. Indien de briefing niet wordt bijgewoond, wordt de deelnemer uitgesloten van deelname aan The Hike, zonder restitutie van inschrijfgeld en sponsorgelden.
 2. De deelnemer is verplicht de aanwijzingen van de organisatie van The Hike, het aanwezige medische personeel en de lokale autoriteiten onmiddellijk op te volgen. De lokale verkeersregels en wetgeving zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Bij ongeoorloofd gedrag kan de deelnemer door de organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.
 3. Indien door de organisatie van The Hike een t-shirt ter beschikking wordt gesteld, dan is men verplicht dit t-shirt te dragen gedurende de deelname. De organisatie zorgt voor medische begeleiding tijdens The Hike. De betreffende SOS arts is bevoegd om tijdens The Hike het besluit te nemen de deelname van een deelnemer te beëindigen indien voortzetting naar de mening van de arts niet meer verantwoord is.
 4. Mocht de deelnemer tijdens The Hike uit fysiek of mentaal oogpunt de wandeltocht moeten onderbreken, dan is dat uiteraard mogelijk en dient dit gemeld te worden bij de projectleider.
 5. Deelnemers dienen de wandelroute te volgen die door The Hike is aangegeven. SOS Kinderdorpen kan besluiten om de route aan te passen, te verkorten of The Hike af te gelasten indien de (veiligheids)situatie dit, naar oordeel van SOS Kinderdorpen, noodzakelijk maakt. The Hike behoudt zich tevens het recht om start- en/of finishtijden te veranderen.
 6. Het dragen van vuurwapens en het gebruik van drugs en alcohol tijdens The Hike is verboden op verbeurte van uitsluiting van deelname.

8. Klachten

Mochten er onverhoopt klachten zijn ontstaan omtrent The Hike, dan dienen deze door de deelnemer te worden gemeld via info@sosthehike.nl of door te bellen naar 020-3032500. Klachten die tijdens The Hike zijn ontstaan moeten gemeld worden bij de projectleider.

9. Aansprakelijkheid

Deelname aan The Hike is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer. SOS Kinderdorpen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan The Hike. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van The Hike, alsmede voor ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.

10. Gezondheid

Je gezondheid is je eigen verantwoordelijkheid. We raden alle deelnemers aan zich sportmedisch te laten onderzoeken. Deelname aan The Hike moet veilig en vooral in goede gezondheid gebeuren; je levert immers een zware lichamelijke inspanning. Een sportmedisch onderzoek wordt door de organisatie niet verplicht gesteld, maar wel dringend aangeraden. Een sportmedisch onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een veilige en verantwoorde sportbeoefening. Ook geeft het inzicht in je conditie en wordt er tijdens het uitgebreide onderzoek een passend, gericht trainingsadvies gegeven. Je kunt een sportmedisch onderzoek bij verschillende instanties aanvragen. In sommige gevallen wordt het zelfs vergoed door de zorgverzekeraar.

11.Toepasselijk recht

Op de verhouding tussen de deelnemer en SOS Kinderdorpen is het Nederlands Recht van toepassing.

Algemene voorwaarden website

Deze website is eigendom van Stichting Nederlandse Vrienden der SOS-Kinderdorpen (SOS Kinderdorpen). De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van de website www.sosthehike.nl  - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

SOS Kinderdorpen en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

SOS Kinderdorpen en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behouden zich het recht voor de dienst te wijzigen of uit te breiden. SOS Kinderdorpen en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat door het gebruik van de website of door enige daarop geboden informatie. Dit met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

SOS Kinderdorpen spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels) namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij de persoon of het bedrijf dat dit materiaal heeft gemaakt of diens rechtverkrijgende.

Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op de site www.sosthehike.nl, staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor het respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dit materiaal.

De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart SOS Kinderdorpen tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. SOS Kinderdorpen en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

SOS Kinderdorpen en Kentaa zullen alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website www.sosthehike.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. SOS Kinderdorpen en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na.

SOS Kinderdorpen geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG.

Wanneer u de website www.sosthehike.nl bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. SOS Kinderdorpen en Kentaa  gebruiken deze gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelingsactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties, om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden van SOS Kinderdorpen of om uw steun te vragen.

Indien u geen informatie van SOS Kinderdorpen wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@sosthehike.nl.

U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website SOS Kinderdorpen jonger is dan 16 jaar, zal SOS Kinderdorpen, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal SOS Kinderdorpen niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen SOS Kinderdorpen en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

SOS Kinderdorpen en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

Verklaringen

Door aanmelding verklaar je je als deelnemer in te schrijven voor The Hike, je bewust te zijn van de eventuele gevaren die deelname aan The Hike met zich meebrengt en verklaar je fysiek en mentaal in staat te zijn om aan The Hike deel te nemen. Om dit te kunnen waarborgen dient een verklaring van een arts te worden overlegd. Mocht je tijdens The Hike uit fysiek of mentaal oogpunt de wandeltocht moeten onderbreken, dan is dat uiteraard mogelijk en dient dit gemeld te worden bij de projectleider.

 Ik verklaar 

 • dat ik me inschrijf als deelnemer aan The Hike 2019;
 • dat ik zowel fysiek als geestelijk in staat ben om deel te nemen aan The Hike; een gedegen voorbereiding/trainingsprogramma draagt daaraan bij. Een sportmedisch onderzoek wordt door de organisatie niet verplicht gesteld, maar kan goed inzicht verschaffen in mijn fysieke gesteldheid en daarmee ook bijdragen aan een goede voorbereiding en valt onder mijn eigen verantwoordelijkheid;
 • dat ik de risico’s ken die verbonden zijn aan deelname aan The Hike en deze accepteer;
 • dat de arts het recht heeft om, wanneer hij/zij verdere deelname onverantwoord acht, mij uit te sluiten van verdere deelname aan The Hike;
 • dat de arts van SOS Kinderdorpen in noodgevallen en wanneer ik zelf hiertoe niet in staat ben medische beslissingen mag nemen. Indien mogelijk zal dit altijd in overleg zijn met een gemachtigde van het thuisfront (opgegeven In Case of Emergency-gegevens);
 • dat ik de SOS Kinderdorpen en de arts vrijwaar van elke aansprakelijkheid voor letsel-, zaak- of vermogensschade die ontstaat tijdens The Hike.