Privacy Statement

V10 13-06-2018 | 15:31:33

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door sponsors, donateurs, giftgevers, vrijwilligers, actiestarters, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website sosthehike.nl.

Stichting Nederlandse Vrienden der SOS-Kinderdorpen (SOS Kinderdorpen) is eigenaar van deze website en van de via deze website verkregen data. SOS Kinderdorpen bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is SOS Kinderdorpen de 'Verwerkingsverantwoordelijke'. Deze website is gemaakt met Kentaa B.V. (Kentaa) en is een product van Kentaa. Kentaa is op grond van de AVG 'Verwerker'. Kentaa is verplicht om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen. SOS Kinderdorpen heeft met Kentaa een Verwerkersovereenkomst gesloten waarin dit expliciet is opgenomen.

Doel verwerking van uw Persoonsgegevens

Via de website SOS Kinderdorpen verwerkt SOS Kinderdorpen (Persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken en beheren ven een actiepagina met als doel om giften te verkrijgen ten behoeve van SOS Kinderdorpen.
  SOS Kinderdorpen legt voor het aanmaken en beheren van een actiepagina gegevens vast zoals naam, e-mailadres, bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens en/of gegevens die relevant zijn indien u met SOS Kinderdorpen in contact treedt of financieel bijdraagt aan doelstellingen van SOS Kinderdorpen als sponsor, donateur, collectant, actiestarter en/of deelnemer aan acties of evenementen.
 • Het informeren over activiteiten.
  SOS Kinderdorpen houdt sponsors, donateurs, giftgevers, actiestarters, deelnemers, vrijwilligers, 'vrienden' en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten via e-mail indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. SOS Kinderdorpen zal u altijd vooraf toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. SOS Kinderdorpen kan u in e-mailings en telefoongesprekken ook om (financiële) steun vragen.
 • Het optimaliseren van de website en e-mail.
  Om de inhoud van de e-mails van SOS Kinderdorpen te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet SOS Kinderdorpen om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op de website www.sosthehike.nl worden ook cookies geplaatst om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement.
 • Het verbeteren van dienstverlening
  Om de dienstverlening te verbeteren, gebruikt SOS Kinderdorpen in bepaalde gevallen het emailadres van donateurs, sponsors, actiestarters, deelnemers aan evenementen en relaties voor onderzoek.
 • Sociale media advertentie-mogelijkheden.
  Om gerichte posts of advertenties te tonen kan SOS Kinderdorpen gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren (zoals bijvoorbeeld Facebook doelgroepen). SOS Kinderdorpen maakt gebruik van Facebook's e-mail list custom audiences om gericht doelgroepen te benaderen of juist niet te benaderen. SOS Kinderdorpen maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden/donateurs te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan of worden uitgesloten voor een specifieke Facebookcampagne. SOS Kinderdorpen gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. Via de privacy instellingen van het sociale media kanaal, zoals bijvoorbeeld Facebook, kunt u zich afmelden voor advertenties of uw voorkeuren wijzigen.

Wijze van verwerking van uw Persoonsgegevens

SOS Kinderdorpen verzamelt (en verwerkt daarmee) persoonsgegevens via verschillende formulieren op deze website. Wanneer u zich inschrijft voor deelname aan een evenement of wanneer u een actie start, sponsort, donateur wordt, of een gift doet kan SOS Kinderdorpen u om persoonsgegevens vragen. Dit doet SOS Kinderdorpen ook als u zich registreert voor het ontvangen van een (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar activiteiten, een vraag stelt of reageert op de website. Soms worden persoonsgegevens door SOS Kinderdorpen gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houdt SOS Kinderdorpen haar database up-to-date. Privacy statement | Soskinderdorpen.nl

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website van www.sosthehike.nl jonger is dan 16 jaar, zal SOS Kinderdorpen, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal SOS Kinderdorpen niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Beveiliging van uw Persoonsgegevens

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft SOS Kinderdorpen passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Via haar verwerker Kentaa maakt SOS Kinderdorpen gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op online formulieren invult worden encrypted verzonden. Gegevens van deelnemers, actiestarters, sponsors, donateurs, relaties, vrijwilligers, vrienden en andere belangstellenden worden in beveiligde systemen opgeslagen.

Bewaartermijn van uw Persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden te bereiken.

Betaling

Voor het uitvoeren en verwerken van sponsoring, steunbetalingen, giften, donaties en crowdfunding schakelt SOS Kinderdorpen, via haar verwerker Kentaa, Buckaroo B.V. in. Buckaroo B.V. verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en uw bank of creditcard-aanbieder. Buckaroo B.V. krijgt daarmee inzage in uw betaalgegevens. SOS Kinderdorpen respectievelijk Kentaa heeft met Buckaroo B.V. een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verplichtingen van Buckaroo B.V. om voor de bescherming uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen is vastgelegd.

Uw gegevens bij actiestarters, deelnemer en projectleiders

Indien u een donatie doet, een sponsorgift geeft of deelneemt aan een crowdfundingsactie (bijvoorbeeld: een eenmalige donatie of het bijdragen aan een crowdfunding of actie), verkrijgt SOS Kinderdorpen en de actiestarter/deelnemer die u sponsort respectievelijk de projectleider van de crowdfundingactie waar u de donatie voor gedaan heeft, inzage in uw contactgegevens en uw donatie. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het informeren van de actiestarter, deelnemer respectievelijk projectleider, het sturen van een bedankje en/of om bedoelde personen op de hoogte te houden van een campagne of actie van SOS Kinderdorpen.

SOS Kinderdorpen verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is in het kader van onze acties. We maken ook gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze donateurs en relaties. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging.

U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens bezwaar maken bij SOS Kinderdorpen. De Algemene Voorwaarden zijn op deze verwerking van uw persoonsgegevens onverkort van toepassing.

Uw rechten

SOS Kinderdorpen en door haar ingeschakelde verwerkers respecteren uw rechten onder de AVG. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door SOS Kinderdorpen worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. In geval u een inlogaccount heeft voor deze website, kunt u, nadat u bent ingelogd, via het dashboard het overzicht van al uw persoonsgegevens zien die worden opgeslagen voor het gebruik van deze website. U kunt via het dashboard daarbij ons de opdracht geven deze gegevens te verwijderen. Indien u geen inlogaccount heeft, kunt u met ons contact opnemen om dit overzicht te verkrijgen, de gegevens aan te passen of te verwijderen.

Indien u dit wenst kunt u eveneens uw gegevens in een machineleesbaar formaat ontvangen (via een link waarmee u die gegevens kunt downloaden), bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over de dienstverlening die SOS Kinderdorpen per e-mail, telefoon, post en/of SMS aan u toestuurt. U kunt uw verzoek om uw gegevens mee te kunnen nemen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens melden aan SOS Kinderdorpen via het e-mailadres: info@sosthehike.nl. Ook als u andere vragen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, kunt u die melden aan het eerder genoemde e-mailadres.

In het geval u SOS Kinderdorpen vraagt om uw gegevens uit haar database te wissen, zal SOS Kinderdorpen daar op een proportionele wijze op reageren. Is sommige gevallen kan er niet volledig voldaan worden aan het verzoek tot het wissen van uw gegevens. Bijvoorbeeld, omdat de Belastingdienst vereist dat overeenkomsten 7 jaar worden bewaard. Ook als u vraagt om niet meer door SOS Kinderdorpen te worden benaderd voor marketing doeleinden, zal SOS Kinderdorpen uw naam moeten onthouden om u van toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als aan uw verzoek tot het wissen van uw gegevens niet of niet volledig gehoor kan worden gegeven, dan informeert SOS Kinderdorpen u over de reden daarvan.

E-mail

Indien u zich voor een digitale nieuwsbrief op updates via e-mail heeft ingeschreven, bevat iedere e-mail een link waarmee u zich af kunt melden.

Autoriteit Persoonsgegevens

SOS Kinderdorpen helpt u graag als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door SOS Kinderdorpen. Op grond van de privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van persoonsgegevens door SOS Kinderdorpen. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Taal

Dit Privacy Statement is opgesteld in de Nederlandse taal. Het is vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er verschil is tussen de Engelse of Franse taalversie en de Nederlandse versie prevaleert de Nederlandse versie van dit Privacy Statement. Alle in dit Privacy Statement gehanteerde begrippen dienen uitgelegd te worden als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

Vragen?

Voor vragen over ons Privacy Statement kunt u contact opnemen met ons opnemen via ons contactformulier.

De SOS Kinderdorpen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.